image

Računovodstvo knjigovodstvo za poljoprivrednike i OPG

Pružamo usluge vođenja poslovnih knjiga društvima koja se bave poljoprivrednom djelatnošću kao i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (OPG). Upoznati smo sa specifičnostima poljoprivredne proizvodnje te računovodstvenog praćenja ciklusa proizvodnje, obračuna zaliha te prodaje proizvoda.

EU fondovi - priprema dokumentacije za poljoprivrednike i obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG)

Uz kvalitetan izbor vlastitih partnera nudimo vam savjetovanje u pripremi natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU.

Uz suradnju s našim partnerima pružamo usluge pripreme projektne dokumentacije za projekte koji se sufinanciraju iz sredstava EU - Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te usluge provedbe projekata koja uključuje: administrativno upravljanje projektom, financijsko upravljanje projektom, savjetovanje klijenata kod opravdavanja proračunskih stavki te pripremu projektnih izvještaja.

Posebno ističemo iskustvo u suradnji s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR), Ministarstvom poljoprivrede (MPS) i Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (APPRRR).

Saznajte cijenu
Pošaljite nam upit

Dobro je znati...

 • Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore (NN br.68/2015.), jednostavna društva s ograničenom odgovornosti (j.d.o.o.) ne plaćaju članarinu HGK-u od 1. srpnja do 31. prosinca 2015.
 • Poduzetnik mora najmanje jednom i to na kraju poslovne godine popisati imovinu i obveze i s popisanim stanjem uskladiti računovodstveno stanje.
 • Predmet popisa je sva imovina i obveze trgovačkog društva.
 • U financijskom računovodstvu utvrđeni manjak predstavlja trošak. Ako se za manjak tereti odgovorna osoba, tada je trošak s osnove manjka porezno priznat. Medutim, ako se manjak evidentira ma teret društva (kada nije moguće utvrditi odgovornu osobu), tada je trošak s osnove manjka porezno nepriznat.
 • Manjak veći od dopuštene stope priznaje se u slučaju kada je utvrđivanju činjeničnog stanja nazočan ovlašteni djelatnik Porezne uprave ili ako porezni obveznik raspolaže dokumentacijom mjerodavnih tijela ili pravnih osoba o količini i vrsti preuzetih dobara koja su dana na zbrinjavanje ili uništenje.
 • Kod popisivanja zaliha sitnog inventara potrebno je napomenuti da se i 100% otpisani inventar koji je u uporabi mora i dalje voditi u evidenciji sve dok se ne uništi, proda ili otuđi na neki drugi način.
 • Poduzetnička plaća je primitak što ga sebi za određeni mjesec isplaćuje osiguranik, obveznik poreza na dobitak na osnovi samostalne djelatnosti.
 • Poduzetnička plaća u RH u 2015. g. iznosi bruto1 = 8.737,30 kn.
 • Minimalna plaća u RH bruto1 = 3.029,55 kn.
 • Za prijevozne troškove na službenom putovanju dopuštena isplata je u visini stvarnih izdataka.
 • Uporaba privatnog automobila u poslovne svrhe, dopuštena isplata iznosi 2,00 kn po prijeđenom kilometru.
 • Naknada za odvojeni život, dopuštena isplata iznosi do 1.600,00 mjesečno.
 • Otpremnina (pri odlasku u mirovinu), dopuštena neoporeziva isplata iznosi 8.000,00 kn.
 • Dar djetetu do 15 godine života, dopuštena neoporeziva isplata iznosi 600,00 kn godišnje.
 • Prigodne nagrade (božicnica, uskrsnica i sl.), dopuštena neoporeziva isplata iznosi 2.500,00 kn godišnje.
 • Stipendije (kao) potpora, dopuštena neoporeziva isplata iznosi do 1.600,00 kn mjesečno.