image image image

Zašto odabrati nas?

Računovodstveno knjigovodstveni servis Najdek promet d.o.o. posluje od 1998 g.
Stečeno iskustvo i stručnost su garancija kvalitete pružene usluge.

Pružamo usluge vođenja poslovnih knjiga dioničkim društvima, komanditnim društvima, društvima ograničene odgovornosti, jednostavnim društvima ograničene odgovornosti , obrtima, udrugama, OPG-ima, djelatnostima slobodnih zanimanja kojima se osobito smatraju samostalne djelatnosti zdravstvenih radnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inžinjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja i sličnih djelatnika.

Obratite nam se s povjerenjem.

Računovodstveno knjigovodstvene usluge

Nudimo usluge vođenja poslovnih knjiga pravnim i fizičkim osobama, uz visoki stupanj informatizacije.

Obračun poreza i savjetovanje u poreznim pitanjima za pravne i fizičke osobe.

Savjetovanje vezano uz financijske poslove, izradu financijskog plana za potrebe apliciranja pri natječajima ili pri financijskim institucijama.

Ukoliko unutar vlastitug društva imate računovodstveni odjel, nudimo vam uslugu outsorcinga istog čime ćete ostvariti uštedu u poslovanju i sačuvati tajnost podataka.

Uz kvalitetan izbor vlastitih partnera nudimo vam savjetovanje u pripremi natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU.

Djelatnosti slobodnih zanimanja

Djelatnostima slobodnih zanimanja smatraju se profesionalne djelatnosti fizičkih osoba koje su po toj osnovi obvezno osigurane prema propisima koji uređuju obvezna osiguranja, odnosno djelatnosti fizičkih osoba kojima su to osnovne djelatnosti i koje su po toj osnovi upisane u registar poreznih obveznika poreza na dohodak.

Djelatnostima slobodnih zanimanja osobito se smatraju:

 1. samostalna djelatnost zdravstvenih djelatnika, veterinara, odvjetnika, javnih bilježnika, revizora, inženjera, arhitekata, poreznih savjetnika, stečajnih upravitelja, tumača, prevoditelja, turističkih djelatnika i druge slične djelatnosti
 2. samostalna djelatnost znanstvenika, književnika, izumitelja i druge slične djelatnosti
 3. samostalna predavačka djelatnost, odgojna djelatnost i druge slične djelatnosti
 4. samostalna djelatnost novinara, umjetnika i športaša

Posebice ističemo iskustvo pružanja računovodstvenih i knjigovodstvenih usluga djelatnostima slobodnih zanimanja posebice odvjetnicima i zdravstvenim djelatnicima.

Razlika između slobodnog zanimanja i obrta

Razlika između obrta i slobodne djelatnosti jest u tijelu koje izdaje Rješenje, odnosno Obrtnice u slučaju obrta, za obrt je nadležan Ured državne uprave u županiji, a u slučaju slobodnog zanimanja nadležna porezna ispostava.

Kod nekih slobodnih zanimanja potrebno je od Komore (ovisno od djelatnosti) zatražiti potvrdu, odnosno uvjerenje za bavljenje određenom djelatnosti.

U poreznom smislu obrt i slobodna djelatnost su izjednačene.

Saznajte cijenu
Pošaljite nam upit

Dobro je znati...

 • Prema Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju Hrvatske gospodarske komore (NN br.68/2015.), jednostavna društva s ograničenom odgovornosti (j.d.o.o.) ne plaćaju članarinu HGK-u od 1. srpnja do 31. prosinca 2015.
 • Poduzetnik mora najmanje jednom i to na kraju poslovne godine popisati imovinu i obveze i s popisanim stanjem uskladiti računovodstveno stanje.
 • Predmet popisa je sva imovina i obveze trgovačkog društva.
 • U financijskom računovodstvu utvrđeni manjak predstavlja trošak. Ako se za manjak tereti odgovorna osoba, tada je trošak s osnove manjka porezno priznat. Medutim, ako se manjak evidentira ma teret društva (kada nije moguće utvrditi odgovornu osobu), tada je trošak s osnove manjka porezno nepriznat.
 • Manjak veći od dopuštene stope priznaje se u slučaju kada je utvrđivanju činjeničnog stanja nazočan ovlašteni djelatnik Porezne uprave ili ako porezni obveznik raspolaže dokumentacijom mjerodavnih tijela ili pravnih osoba o količini i vrsti preuzetih dobara koja su dana na zbrinjavanje ili uništenje.
 • Kod popisivanja zaliha sitnog inventara potrebno je napomenuti da se i 100% otpisani inventar koji je u uporabi mora i dalje voditi u evidenciji sve dok se ne uništi, proda ili otuđi na neki drugi način.
 • Poduzetnička plaća je primitak što ga sebi za određeni mjesec isplaćuje osiguranik, obveznik poreza na dobitak na osnovi samostalne djelatnosti.
 • Poduzetnička plaća u RH u 2015. g. iznosi bruto1 = 8.737,30 kn.
 • Minimalna plaća u RH bruto1 = 3.029,55 kn.
 • Za prijevozne troškove na službenom putovanju dopuštena isplata je u visini stvarnih izdataka.
 • Uporaba privatnog automobila u poslovne svrhe, dopuštena isplata iznosi 2,00 kn po prijeđenom kilometru.
 • Naknada za odvojeni život, dopuštena isplata iznosi do 1.600,00 mjesečno.
 • Otpremnina (pri odlasku u mirovinu), dopuštena neoporeziva isplata iznosi 8.000,00 kn.
 • Dar djetetu do 15 godine života, dopuštena neoporeziva isplata iznosi 600,00 kn godišnje.
 • Prigodne nagrade (božicnica, uskrsnica i sl.), dopuštena neoporeziva isplata iznosi 2.500,00 kn godišnje.
 • Stipendije (kao) potpora, dopuštena neoporeziva isplata iznosi do 1.600,00 kn mjesečno.